ประเภทคำสั่ง

คำว่า “คำสั่ง” หมายถึงวิธีที่คุณจะเข้าสู่หรือออกจากการซื้อขาย มีคำสั่งหลายประเภทที่คุณสามารถวางลงในตลาด คุณสามารถเลือกดำเนินการกับการซื้อขายได้ ณ ราคาตลาดปัจจุบัน หรือคุณจะสร้างคำสั่งแบบมีเงื่อนไขเพื่อดำเนินการกับการซื้อขาย ณ ราคาตลาดล่วงหน้าซึ่งสูงหรือต่ำกว่าอัตราปัจจุบันของตลาด.

คำสั่งของตลาด

คำสั่งเพื่อเปิดรายการซื้อหรือขายในทันที ณ อัตราปัจจุบันของตลาด

คำสั่งจำกัดและคำสั่งหยุด

คำสั่งจะเข้าสู่ตลาด และรายการจะเปิดออกหากราคาเคลื่อนไหวตรงกับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

คำสั่งหนึ่งยกเลิกอีกคำสั่งหนึ่ง

คำสั่งสองคำสั่งรวมกัน เมื่อคำสั่งหนึ่งถูกกระตุ้น อีกคำสั่งหนึ่งจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ